Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς

Κ.Ε.Π.Π.

 

 

 

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

 

 Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς έχει θέσει ως όραμα να καταστεί ένα σύγχρονο και διεθνούς φήμης ερευνητικό κέντρο το οποίο θα συμβάλλει στην ανάδειξη και αναγνώριση του Πανεπιστημίου Πειραιώς ως ενός εκ των κορυφαίων της Ευρώπης. Στο πλαίσιο της αποστολής του το ΚΕΠΠ συμβάλει ουσιαστικά στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης των κλάδων της Ελληνικής Οικονομίας και Κοινωνίας με τη διεξαγωγή ερευνών και εφαρμοσμένων μελετών. Το ανθρώπινο δυναμικό του ΚΕΠΠ περιλαμβάνει τα 200 μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Από την ίδρυσή του, το ΚΕΠΠ έχει ολοκληρώσει περισσότερα από 1.000 ερευνητικά έργα, εκπαιδευτικά προγράμματα και αναπτυξιακά έργα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη ΓΓΕΤ, Υπουργεία, Τράπεζες, Οργανισμούς του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα και Ιδιωτικούς Φορείς.  

 

 Οι ερευνητικές δραστηριότητες του ΚΕΠΠ εκτελούνται από το επιστημονικό δυναμικό του Πανεπιστημίου Πειραιώς το οποίο, πέραν των εξαιρετικών σπουδών, έχει μεγάλη ερευνητική και διοικητική εμπειρία σε μεγάλους οργανισμούς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και σε υπεύθυνες κυβερνητικές θέσεις. Για την ολοκλήρωση των έργων συνεργάζονται με τους ανωτέρω τα στελέχη του Κέντρου Ερευνών και εξωτερικοί συνεργάτες με συμβάσεις έργου. Με κριτήριο την φύση των έργων και τις εξειδικευμένες ανάγκες τους επιλέγονται κατά περίπτωση, με ανοικτές διαδικασίες, οι εξωτερικοί συνεργάτες που θα συμμετέχουν στην ερευνητική ομάδα με βάση τα προσόντα τους, με στόχο την απρόσκοπτη και αποτελεσματική εκπόνησή τους.