Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς

Κ.Ε.Π.Π.

 

 

 

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

 

 Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς έχει θέσει ως όραμα να καταστεί ένα σύγχρονο και διεθνούς φήμης ερευνητικό κέντρο το οποίο θα συμβάλλει στην ανάδειξη και αναγνώριση του Πανεπιστημίου Πειραιώς ως ενός εκ των κορυφαίων της Ευρώπης. Στο πλαίσιο της αποστολής του το ΚΕΠΠ συμβάλει ουσιαστικά στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης των κλάδων της Ελληνικής Οικονομίας και Κοινωνίας με τη διεξαγωγή ερευνών και εφαρμοσμένων μελετών. Το ανθρώπινο δυναμικό του ΚΕΠΠ περιλαμβάνει τα 200 μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Από την ίδρυσή του, το ΚΕΠΠ έχει ολοκληρώσει περισσότερα από 1.000 ερευνητικά έργα, εκπαιδευτικά προγράμματα και αναπτυξιακά έργα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη ΓΓΕΤ, Υπουργεία, Τράπεζες, Οργανισμούς του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα και Ιδιωτικούς Φορείς.  

 

 Οι ερευνητικές δραστηριότητες του ΚΕΠΠ εκτελούνται από το επιστημονικό δυναμικό του Πανεπιστημίου Πειραιώς το οποίο, πέραν των εξαιρετικών σπουδών, έχει μεγάλη ερευνητική και διοικητική εμπειρία σε μεγάλους οργανισμούς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και σε υπεύθυνες κυβερνητικές θέσεις. Για την ολοκλήρωση των έργων συνεργάζονται με τους ανωτέρω τα στελέχη του Κέντρου Ερευνών και εξωτερικοί συνεργάτες με συμβάσεις έργου. Με κριτήριο την φύση των έργων και τις εξειδικευμένες ανάγκες τους επιλέγονται κατά περίπτωση, με ανοικτές διαδικασίες, οι εξωτερικοί συνεργάτες που θα συμμετέχουν στην ερευνητική ομάδα με βάση τα προσόντα τους, με στόχο την απρόσκοπτη και αποτελεσματική εκπόνησή τους.

 

Το έργο T1ΕΔΚ-00593 MANTO εκπονείται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων που διεξάγει έρευνα αιχμής σε σημαντικούς τομείς του ευρέως και ραγδαία αναπτυσσόμενου πεδίου της Ψηφιακής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Στο Τμήμα λειτουργούν θεσμοθετημένα εργαστήρια Δικτυοκεντρικών Συστημάτων και Υπηρεσιών, Ψηφιακών Υπηρεσιών Υγείας, Δικτύων Τηλεπικοινωνιών και Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών, Ασφάλειας Συστημάτων, Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση και τη Μάθηση, Ευφυών Συστημάτων και Τεχνολογιών Πολυμέσων, Τεχνητής Νοημοσύνης, Υπολογιστικής Βιοϊατρικής, Συστημάτων και Πολιτικών Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τα μέλη ΔΕΠ της ομάδας έργου διαθέτουν εκτενέστατη εμπειρία σχεδίασης, εκπόνησης και συντονισμού ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων και έχουν συμμετάσχει ως ερευνητές ή επιστημονικοί υπεύθυνοι σε περισσότερα από 20 ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά έργα στην τελευταία πενταετία.

 

Το ΚΕΠΠ είναι Συντονιστής του έργου Τ1ΕΔΚ-00593 ΜΑΝΤΟ, αρμόδιος για την επιστημονική και τεχνική υλοποίηση του έργου, και αναπτύσσει αποκλειστικά τις προηγμένες εφαρμογές πλοήγησης για μη βλέποντες.

 

«Ερευνητικά και Αναπτυξιακά Έργα»

 

«Ερευνητικά Έργα Εργαστηρίου Υπολογιστικής Βιοϊατρικής»